Vijesti

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno – referent
Vijesti

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno – referent

Ravnatelj HCK Gradskog društva Crveni križ Sinj, sukladno odluci sa 24. sjednice Odbora Društva od 27. 5. 2024. god. objavio je OGLAS za prijem u radni odnos na određeno – puno radno vrijeme na rok od šest mjeseci

Uvjeti:
– srednja stručna sprema (gimnazija, srednja upravna, ekonomska ili druga IV. društvenog smjera)
– jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– jedna godina volontiranja u Crvenom križu ili sličnoj humanitarnoj udruzi.
– vozačka dozvola B-kategorije vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
– prijavu na oglas
– životopis
– preslik svjedodžbe
– elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
– potvrdu ili uvjerenje o volentiranju u Crvenom križu ili sličnoj humanitarnoj organizaciji
– preslik vozačke dozvole
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: klikni na poveznicu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata je 8 dana.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama i na web-stranici Društva na adresu:
Gradsko društvo Crveni križ Sinj,
Miljenka Buljana 37, Sinj,
s naznakom:
Ne otvaraj, za oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno – puno radno vrijeme – administrator (na šest mjeseci)“.

Zamolbe dostavljene na drugi način (e-poštom, telefaksom i sl.) neće se razmatrati.

Izabrani kandidat dostavit će Društvu izvornik dokumentacije traženu oglasom kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crveni križ Sinj